Cd2+Cypridopsis vidua(介形纲)肠壁结构的毒性效应
陈仕梅, 李丹妮, 丁晴晴, 禹娜
Toxic effects of Cd2+ on the intestinal structure of Cypridopsis vidua (Ostracoda)
CHEN Shi-mei, Li Dan-ni, Ding Qing-qing, YU Na
华东师范大学学报(自然科学版) . 2017, (4): 168 -179 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2017.04.015