Sequential Mesh Test under Rayleigh Distribution
PU Xiao-long, YAN Zhang-geng, MAO Shi-song, LI Yan, ZHANG Ying-shan
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2006, (5): 87 -92 .