Study on the mechanism of methylene blue degradation by TiO2 photocatalyst
ZHANG Dan, XU Bin, ZHU Pei-juan, LIAN Zheng-hao, ZHAO Ya-ping
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2013, (5): 35 -42 .