Study on polyimide film humidity sensitive capacitor for high altitude meteorological observation
BIAN Xiao-yue, ZHANG Jian, WANG Jian-ping, JI Chun, WU Yi-qi
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2014, (4): 69 -76 .