The LBS system based on polygonal cloaking region
CAO Wu,XU Lyu,LIU Yu-bao,YIN Jian
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2015, (5): 143 -153 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2015.05.012