A privacy preserving framework  for efficient computation of trajectory similarity
LIU Shushu,LIU An,LIU Guanfeng,LI Zhixu,ZHAO Lei,ZHENG Kai
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2015, (5): 154 -161 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2015.05.013