An improved convexity measure for 3D meshes
LI Rui, LIU Lei, SHENG Yun, ZHANG Gui-xu
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2017, (6): 63 -75,113 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2017.06.006