Geomorphic characteristics of the Siming Mountain (Zhejiang, China) based on ASTER-GDEM data analysis
XU Rui, DAI Xue-rong, SHI Yu-xin, ZHENG Li-bo, HE Shan-shan
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2018, (1): 154 -162 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.01.015