Algorithm for video click-through rate prediction
KUANG Jun, TANG Wei-hong, CHEN Lei-hui, CHEN Hui, ZENG Wei, DONG Qi-min, GAO Ming
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2018, (3): 77 -87 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.03.009