Seicercus affinis and records of eleven other new birds in Shanghai
SHI Hong-liang, SHI Jian-yong, YUAN Xiao, BO Shun-qi
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2018, (3): 184 -189 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.03.019