The skew-Hermitian {P,k+1} Hamiltonian solutions of a linear matrix equation
YONG Jin-jun, CHEN Guo-liang, XU Wei-ru
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2018, (4): 32 -46,58 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.04.004