Pricing of lookback options under a mixed fractional Brownian movement
CHEN Hai-zhen, ZHOU Sheng-wu, SUN Xiang-yan
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2018, (4): 47 -58 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.04.005