A Reference Model approach for developing agricultural big data infrastructures
ZHAO Zhi-ming, LIAO Xiao-feng, WANG Xiao-ling, RUAN Chun-sheng, ZHU Yi-feng, FENG Dong-sheng
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (2): 77 -96 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.02.009