A discussion on river network vulnerability in Shanghai based on the PSR model
CHENG Rui-hui, FAN Qun-jie, WANG Yu-kun, LIU Yao-yi, CHE Yue
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (3): 144 -154 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.03.016