Community structure and gene expression analysis for nitrifier enrichment cultures
YU Chen-di, HOU Li-jun, ZHENG Yan-ling, LIU Min, YIN Guo-yu, GAO Juan, LIU Cheng, CHANG Yong-kai
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (3): 164 -173 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.03.018