State of marine microplastic pollution research and the limitations
LI Dao-ji, Zhu Li-xin, CHANG Si-yuan, ZHANG Feng, WANG Lu
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (3): 174 -185 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.03.019