A distributed user-friendly Dubbo interface testing platform
LI Yan-li, ZHANG Zong-yong, FENG Jie, LI Zhi-hui
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (4): 120 -132,143 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.04.012