Evaluation of water quality before and after treatment at Gongye River and Xiaozhai River in Shanghai
LU Xin-yu, YANG Yin-chuan, XIAO Bing, HUANG Min-sheng, LI Xin-ran, YIN Chao, CAO Cheng-jin
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (4): 165 -173 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.04.016