Transfer learning based QA model of FAQ using CQA data
SHAO Ming-rui, MA Deng-hao, CHEN Yue-guo, QIN Xiong-pai, DU Xiao-yong
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (5): 74 -84 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.05.006