The influence of environmental factors on the settlement of Spartina alterniflora on tidal flats
ZHU Xiao-jing, YUAN Lin, ZHAO Zhi-yuan, ZHANG Li-quan, LI Wei, WEI Wei, PAN Jia-lin, CHEN Ya-hui
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (6): 140 -152 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.06.014