Preparation and stability study of lyophilized lentiviral vector
Hongwei SHEN, Minghao LI, Nan XU, Jiaqi SHAO, Jing WANG, Lei YU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2021, (3): 114 -127 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2021.03.012