Relationship between air pollution purification and forest belt width of the Shanghai green belt in the summer season
Xiaoling WANG, Kun SONG, Ying LE, Jing CHEN, Hao JIANG, Yongjia ZHANG, Heyi GONG, Zifei WANG, Yi DING, Tianhui SHI, Liangjun DA
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2021, (3): 128 -137 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2021.03.013