YOLO-S: A new lightweight helmet wearing detection model
Hongcheng ZHAO, Xiuxia TIAN, Zesen YANG, Wanrong BAI
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2021, (5): 134 -145 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2021.05.012