Adaptive competitive equilibrium optimizer for power system customer classification
Sida ZHENG, Yan LIU, Xiaokun YANG, Chengfei QI, Peisen YUAN
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2021, (5): 146 -156 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2021.05.013