Preparation and characterization of Ag@Au bimetallic nanoparticles
Tianchen ZHAO, Xiaolei ZHANG, Shitao LOU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2022, (1): 43 -51 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2022.01.006