Recent advances in regioselective hydrodifluoroalkylation of alkenes
Ying ZHANG, Ling LIAO, Xiaosi HU, Jian ZHOU, Jinsheng YU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (1): 1 -11 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.01.001