Comprehensive review on green synthesis of bio-based 2,5-furandicarboxylic acid
Lei ZHAO, Zelin LI, Bolong LI, Shuchang BIAN, Jianhua WANG, Hailan ZHANG, Chen ZHAO
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (1): 160 -169 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.01.016