Synthesis, physicochemical properties, and applications of sulphate ionic liquids
Man WANG, Lulu DANG, Huixia YUAN, Jing ZHOU, Dawei ZHANG, Guohua GAO
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (1): 60 -72 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.01.007