Time series database query optimization for anomaly detection
Shuai ZHANG, Huiqi HU, Yaoqiang XU, Xuan ZHOU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (2): 119 -131 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.02.013