A scheme of vegetation classification system at city scale and its application in Shanghai
Liangjun DA, Zhiwen GAO, Yongchuan YANG, Kun SONG, Xueyan GUO, Hong LIANG, Tiyuan XIA, Huafeng WANG, Ting ZHOU, Daigui ZHANG, Zhihui TIAN, Yuandong HU, Bo JIA
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (3): 1 -8 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.03.001