Diversity of plants in Chinese Taoist temples and the distribution pattern of Taoist tree species
Wei CHANG, Yongchuan YANG, Cheng JIN, Xinyang WANG, Li HUANG, Lihua ZHOU, Siwei HU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (3): 9 -19 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.03.002