Driving factors of leaf-unfolding phenology in deciduous trees in Shanghai
Yaru ZHANG, Yulan PANG, Xinyi LUO, Jiayi XU, Yanyi YANG, Liangjun DA, Kun SONG
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (6): 125 -133 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.06.012