Comparative evaluations of testing methods for the biodegradation rates of degradable materials
Wei ZHAO, Yu LI, Wei ZHANG, Kehua ZHU, Ke ZHOU, Qing LYU, Shixian LIU, Zhenming GE
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (6): 158 -167 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.06.015