Towards an identity inter-relationship-consistent face de-identification method
Yifan BU, Xiaoling WANG, Keke HE, Xingjian LU, Wenxuan WANG
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (6): 49 -60 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.06.005